Professionalisering onderwijsinstellingen

 

Als mentor, docent of studentenbegeleider ben je een frontliniewerker.
Je vervult allerlei rollen zoals die van luisterend oor, motivator, confrontreerder en verwijzer.

Karakteristiek in je werk zijn aspecten als:

 • noodzaak tot onmiddellijk reageren
 • gelijktijdigheid en complexiteit
 • aanpassing aan steeds veranderend omstandigheden en onvoorspelbare situaties
 • persoonlijke betrokkenheid.

In de praktijk van het lesgeven is er de noodzaak tot direct reageren.
Docenten nemen gedurende de dag een groot aantal beslissingen.
Zij houden rekening met de steeds veranderende context.
De omstandigheden waarvoor zij worden geplaatst, wijzigen voortdurend.
Dat maakt het moeilijk om gebruik te maken van wetenschappelijke kennis.
Want die houdt meestal geen rekening met de eis van het continu bijstellen van plannen en ideeën.

De situatie in een klas is meestal te complex voor de zuivere toepassing van een bepaalde theorie.
De beroemde ontwikkelingspsycholoog Piaget zegt:
‘Intelligence is knowing what to do, when you don’t know what to do.’
Deze uitspraak is ook van toepassing op de leraar.
Zijn professionaliteit bestaat uit ‘weten hoe te handelen onder zich niet herhalende omstandigheden’. Leraren ontwikkelen ‘tacit knowledge’, verborgen kennis, op basis waarvan zij handelen.
Zij gebruiken hun kennis op creatieve en artistieke wijze, binnen de handelingsruimte die aanwezig is in een onderwijssituatie.

Om de kennis en het handelingsrepertoire van de docent uit te breiden is een professionele leergemeenschap nodig.
Daarin wordt gestreefd naar voortdurende verbetering door uitwisseling van kennis, methoden, gezamenlijke reflectie, steun en intervisie.
Het Leerpunt werkt graag mee aan het vormen of ontwikkelen van zo’n professionele leergemeenschap en wil daarmee bijdragen aan een goede mix van intuïtie, reflectie en rationaliteit bij iedere docent.

Het Leerpunt verzorgt op maat gesneden trainingen voor de ontwikkeling en professionalisering van mentoren, docenten en studentenbegeleiders.
Vanuit onze achtergrond en expertise gaan onze trainingen over:

 • gesprekstechnieken en communicatie
 • omgaan met /zicht en vat krijgen op leer- en gedragsproblemen
 • omgaan met lastige leerlingen, ouders en collega’s
 • werken met kernkwadranten: inzetten van kwaliteiten, omgaan met valkuilen en je allergie zien als een uitdaging
 • oplossingsgericht werken
 • bewust worden van jezelf en anderen via het enneagram
 • inzetten van intervisie en supervisie om de professionalisering te waarborgen en experts binnen de school op dit gebied te creëren.
  Dat maakt de scholing duurzaam en langdurig effectief.

Wij richten ons nadrukkelijk op de persoonlijke ontwikkeling en de professionalisering van de deelnemers. Daarbij maken wij gebruik van specialistische theorie en van praktische oefeningen.
We gebruiken verschillende leerstijlen zoals het opdoen van nieuwe kennis, besluitvorming, experimenteren en evalueren.
Vanuit onze ervaring gaan wij altijd uit van wat werkt in de praktijk.
Er is gelegenheid voor het inbrengen van eigen casuïstiek – kwesties uit de praktijk van alledag, aangedragen door de cursisten zelf.

Het is belangrijk dat het geleerde beklijft. De intentie is dat het onderdeel wordt van je handelen en dat je het met succes toepast in het dagelijks lesgeven. Daarom bieden wij na elke training een supervisie en intervisietraject aan. Daarin zit het verschil waarmee wij ons positief onderscheiden.
Je kunt de inzichten en leerpunten stap voor stap realiseren, waarmee de kwaliteit van de professionalisering gewaarborgd blijft.

Na een jaar ben je in staat andere deelnemers door supervisie verder te coachen.
Door intervisie blijven zij bewust bezig met de thema’s.
Zo ontstaat een doorlopend leerproces. Om de kwaliteit te borgen bieden wij terugkerende supervisiemomenten aan.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.